• Mon. Mar 1st, 2021

Ban Chấp hành mới sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển

ByBTV

Jan 26, 2021Chiều 26/1, trao đổi với báo chí, ông Phan Nguyễn Như Khuê, đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tin mãnh liệt vào Đảng, vào thế hệ Ban Chấp hành mới mà Đại hội XIII sẽ bầu ra.

Ông Khuê bày tỏ hoàn toàn đặt niềm tin vào Đảng và cho rằng, đội ngũ Ban Chấp hành mới sẽ đưa đất nước vào chặng đường mới, phát triển tốt.

“Tôi mong rằng Báo cáo Chính trị đã vạch rõ ràng, thể hiện được tầm vóc của một chính Đảng lớn thì đội ngũ con người được giao trọng trách đó không lý gì mà không vượt lên được, không lý gì mà không nắm được những tư tưởng, quan điểm phát triển đó để cùng tập thể Ban Chấp hành xây dựng đất nước, xây dựng Đảng ta vững mạnh, đất nước phồn thịnh hơn”, ông nói.

Các báo cáo được trình bày tại đại hội lần này dựa trên cơ sở nhìn lại chặng đường 35 năm đất nước ta thực hiện đổi mới và tổng kết một nhiệm kỳ.

Điểm t tôi thấy khá thú vị mà báo cáo nêu ra đó là chúng ta phát huy tinh thần lấy dân làm gốc. Từ khi thực hiện đổi mới, tức là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhưng lần này Trung ương phát triển tiếp về mặt tư duy đó là “dân giám sát, dân thụ hưởng, dân phản biện”.

Điểm cuối cùng – một điểm mà tôi cho rằng khá thú vị là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Nhưng Trung ương khẳng định tiếp tục phát triển và xây dựng thế trận lòng dân. Chứng tỏ là Đảng luôn chăm lo cho dân, cho quyền lợi hạnh phúc của nhân dân- nó được thể hiện xuyên suốt và ngày càng đậm nét. 

Nguồn: Tại link này

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *