• Tue. Jan 19th, 2021

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Pháp Luật

ByBTV

Dec 12, 2020Ngày 11/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống Pháp Luật và tăng cường hiệu quả thi hành Pháp Luật.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá trong thời gian qua công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống Pháp Luật và thi hành Pháp Luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều thành quả quan trọng, thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, công tác xây dựng Pháp Luật và thi hành Pháp Luật vẫn còn hạn chế, bất cập. Hệ thống Pháp Luật còn cồng kềnh, phức tạp, thiếu đồng bộ, tính ổn định chưa cao; một số quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khó đi vào cuộc sống; tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành chưa được khắc phục triệt để; các điều kiện thi hành Pháp Luật chưa được bảo đảm; việc tổ chức thi hành Pháp Luật ở một số nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; ý thức chấp hành Pháp Luật trong một bộ phận cán bộ và nhân dân còn thấp.

Những hạn chế, bất cập xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật ở một số nơi còn chưa nghiêm; các giải pháp trong xây dựng Pháp Luật chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả; hoạt động xây dựng Pháp Luật và thi hành Pháp Luật chưa thực sự gắn kết; đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động xây dựng Pháp Luật và tổ chức thi hành Pháp Luật còn mỏng về số lượng, một bộ phận còn phải kiêm nhiệm, năng lực chưa tương xứng với yêu cầu công việc; nguồn lực dành cho công tác xây dựng và thi hành Pháp Luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cơ chế phân công, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chưa thật chặt chẽ, hiệu quả.

Để nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống Pháp Luật và tăng cường hiệu quả thi hành Pháp Luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Pháp Luật và thi hành Pháp Luật; xác định xây dựng Pháp Luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng Pháp Luật với tăng cường hiệu quả thi hành Pháp Luật.

Chỉ thị cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chủ động rà soát Pháp Luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện Pháp Luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, quyền công dân, hội nhập quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là các điều ước quốc tế Việt Nam mới gia nhập (CPTPP, EVFTA, RCEP…), chú trọng thể chế hóa, hoàn thiện Pháp Luật về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giải pháp cụ thể, đồng bộ để xây dựng, bố trí, điều động, luân chuyển các cán bộ, công chức có năng lực làm công tác xây dựng Pháp Luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc đặt ra. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này.

Củng cố kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác xây dựng Pháp Luật. Ưu tiên, tăng cường nguồn lực, nhất là nguồn tài chính đầu tư cho công tác xây dựng Pháp Luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng Pháp Luật; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình văn bản quy phạm Pháp Luật.

Khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm Pháp Luật. 

Kết quả của hoạt động xây dựng Pháp Luật được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu. Chú trọng kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, trục lợi chính sách”. Chỉ thị cũng yêu cầy các bộ, ngành, tỉnh, thành phố khai thác, ứng dụng tối đa thành tựu của khoa học, kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành Pháp Luật, nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm Pháp Luật và tăng cường hiệu quả thi hành Pháp Luật.

Nguồn: Tại link này

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *